Resevillkor

PÅ GRUND AV RÅDANDE SITUATION MED COVID-19 OCH DE SVÅRIGHETER SOM VÅRA PROJEKT MÖTER I SAMBAND MED DETTA SÅ GER VI ALLA SOM BOKAR IN SIG FRI OMBOKNING OM RESAN SKULLE PÅVERKAS AV RESTIRKTIONER KRING COVID-19. DU BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN!

När du köper en resa av Volontärresor gäller svensk konsumentlagstiftning i form av ”Paketreselagen”. Vid tvister finns klara regler vad som gäller för dig som konsument. Volontärresors egna resevillkor reglerar avtalet mellan dig som resenär och oss som arrangör.

I avtalet ingår särskild information till dig som resenär angående ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Volontärresor.

Anmälan

Du gör din anmälan på vår hemsida eller över telefon. Vi bekräftar mottagen anmälan med ett mail. Därefter skickar vi ut ett inbetalningskort på anmälningsavgiften som är 2000 kronor samt ansökningshandlingar. Betalning av anmälningsavgiften skall ske inom 7 dagar och det är först efter att vi mottagit denna som du är garanterad en plats. I och med att du betalt anmälningsavgift har du tecknat avtal med Volontärresor och din anmälan blir bindande.

Adressändring

Resenären skall hålla Volontärresor underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och dylikt kan meddelas.

Avbeställningsskydd

Ingår inte i resans pris. Du kan teckna ett avbeställningsskydd separat genom ditt försäkringsbolag eller annat reseförsäkringsbolag.

Avbeställning

Nedanstående gränser och belopp gäller om du avbokar din resa.
Avbeställning tidigare än 60 dagar före avresedagen: Resenär betalar 1000 kr
Avbeställning 60 dagar eller senare, men tidigare än 21 dagar före avresedagen: Anmälningsavgiften är förverkad.
Avbeställning 21 dagar eller senare, men tidigare än 14 dagar före avresedagen resenären betalar 25% av resans pris.
Avbeställning 14 dagar eller senare, resenären betalar 50% av resans pris
Avbeställning mindre än 24 timmar innan avresa, resenären betalar 100% av resans pris.

För resor där flygbiljett ingår (alternativ B) gäller följande tillägg till våra resevillkor; vid avbokning senare än 28 dagar före avresa tillkommer en kostnad på 9 000 kr.

Vid avbeställning av resa nära inpå startdatum förbehåller vi oss rätten att med kort varsel ge den avbokade platsen till en ny resenär.

Avbruten volontärvistelse

Om du av någon anledning måste avbryta en påbörjad volontärvistelse har Volontärresor inte ansvar för återbetalning av avgift för kvarvarande volontärarbete, inkvartering eller kurser.

Volontärresor har rätt att avbryta en volontärs volontärprogram om volontären har misskött sig på ett sådant sätt att det påverkar det fortsatta volontärarbetet negativt.

Betalning

Sker vid två tillfällen. För att din anmälan skall vara giltig skall anmälningsavgift betalas in så fort du bokat din resa, dock senast 7 dagar efter anmälan. Vi skickar ut inbetalningskort och resevillkor. Anmälningsavgiftens storlek är 2 000 kr/person. Cirka två månader före avresa skickar vi ut slutfaktura, praktiska tips samt förberedande information. Slutbetalning skall göras senast 21 dagar innan avresa. Faktura skickas ut per post i god tid innan. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa skall hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.

Försäkringar

Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen skall dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Vi kan hjälpa dig som resenär att teckna lämplig försäkring genom vår partner Gouda Försäkring, men du som resenär ansvarar alltid själv för att kontrollera att din försäkring gäller, att du erhåller korrekt dokumentation från försäkringsbolaget samt att dina uppgifter stämmer.

Flygbokningshjälp

Flygbiljett ingår inte i resans pris, undantaget är våra resor som heter alternativ B. Där ingår flygbiljetten i priset. Volontärresor samarbetar med Tranås resebyrå och när du bokar din resa får du ett reseförslag på en biljett via e-post om du har bett om detta. Om du är intresserad av deras förslag svarar du dem.

Minimiantal deltagare

Vår strävan är att skicka iväg en grupp med volontärer. I de fall där vi inte får ihop en grupp ställer vi inte in resan varför man kan komma att åka själv.

Pass och Visum

På samtliga våra resor krävs pass. I vissa länder krävs också visum. Kostnaden för visum ingår inte i priset (undantag är vissa alternativ B). Mot en avgift hjälper vi dig att i Sverige skaffa visum till de länder som kräver detta. Resenären ansvarar då själv för att visumansökningarna och passet är Volontärresor tillhanda i god tid, dvs senast 5 veckor före avresa. Om resenären saknar pass eller visum vid avresan kan ingen återbetalning ske. Resenären är skyldig att kontrollera att de uppgifter som anges i handlingarna är riktiga.

Reklamation

Om det skulle uppstå problem under din volontärvistelse vänder du dig först till din lokala koordinator. Därefter kontaktar du Volontärresor, tillsammans försöker vi sedan lösa problemen. Reklamation skall skriftligen vara Volontärresor tillhanda senast en månad efter hemkomst.

Ändring av resans pris

Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bland annat ändringar av projektkostnader och valutakurser samt flygpriser. En förändring av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar före avresa.

Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Volontärresor förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor.

Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd, ändrade förutsättningar för projekten m.m. Vid förekommande fall är det Volontärresors ambition att finna en likvärdig ersättning. Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell, transporter, värdfamiljer eller volontärprojekt eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur.

Volontärresor följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta genom exempelvis bättre projekt. Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev